juggernaut dota 2 wallpaper Điều khoản sử dụng


Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn đến Storelli Sports, được điều hành bởi Storelli Sports, Inc. (Stor Storelli,). Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này (Điều khoản sử dụng của người dùng) chi phối quyền truy cập và sử dụng trang web của Storelli, www.storelli.com (Trang web của người Viking). Storelli vận hành một trang web cũng như một cửa hàng bán lẻ trực tuyến mà người dùng có thể xem và mua sản phẩm từ Storelli (Dịch vụ trực tuyến). Trong các điều khoản sử dụng này, các từ ngữ của bạn và bạn và bạn đề cập đến từng khách hàng, người dùng, khách trang web hoặc khách truy cập và chúng tôi và www.storelli.com.

Vui lòng đọc các Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web này và đảm bảo bạn hiểu chúng. Các Điều khoản sử dụng này, bao gồm tất cả các tài liệu được tham chiếu ở đây, đại diện cho toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa Storelli và bạn về việc bạn sử dụng trang web này và thay thế mọi tuyên bố hoặc đại diện trước đó. Chính sách bảo mật của trang web này được kết hợp vào các thuật ngữ sử dụng này bằng cách tham khảo và được thực hiện một phần trong tài liệu này. https://storelli.com/pages/privacy-and-terms Bạn không được phép sử dụng trang web này nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi bất kỳ hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện này.

Đồng ý với các điều khoản và điều kiện

Bằng cách sử dụng trang web và/hoặc đăng ký tài khoản, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng và đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ giống như bạn sử dụng trang web.

Sử dụng trang web này

Truy cập, phân phối và/hoặc sử dụng trang web này tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành. Trong phạm vi mà việc truy cập, phân phối và/hoặc sử dụng trang web này sẽ được coi là bất hợp pháp bởi luật hiện hành, quyền truy cập, phân phối và/hoặc sử dụng đó đều bị cấm. Mỗi lần bạn truy cập bất kỳ khu vực nào trên Trang web và/hoặc đăng ký tài khoản và/hoặc bất kỳ chức năng tương tác nào của Trang web, bạn được coi là đã xác nhận sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật của Trang web. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật, vui lòng không sử dụng trang web này. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản sử dụng này, và/hoặc tham gia và tham gia vào các hoạt động được cung cấp trên trang web này, bạn khẳng định, đại diện và bảo đảm rằng: (a) bạn từ 18 tuổi trở lên; (b) tất cả thông tin bạn gửi qua Trang web sẽ trung thực và chính xác (và bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó); (c) bạn sẽ tuân thủ các Điều khoản sử dụng này; và (d) việc bạn sử dụng Trang web của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.

Thay đổi các điều khoản sử dụng

Thỉnh thoảng, các điều khoản sử dụng này có thể thay đổi. Storelli có quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo cá nhân trước đó. Chúng tôi sẽ đăng các thay đổi đối với các điều khoản sử dụng trên trang web này và các thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web của bạn sẽ được bạn coi là sự chấp nhận của các điều khoản sử dụng hiện tại. Vui lòng xem lại các Điều khoản sử dụng này thường xuyên để bạn sẽ theo kịp các chính sách hiện tại của chúng tôi.

Bạn có thể cho biết khi nào các điều khoản sử dụng được sửa đổi lần cuối bằng cách kiểm tra ngày cập nhật lần cuối cùng xuất hiện ở đầu.

Quyền sở hữu trang web và dịch vụ

Trang web này và các dịch vụ do Storelli cung cấp trên trang web và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ giống nhau (gọi chung là các tài liệu của Hồi giáo) được Storelli sở hữu hoặc cấp phép. Storelli cho phép bạn cho phép sử dụng trang web như được quy định trong các Điều khoản sử dụng này nhưng không có gì trong các Điều khoản này sẽ được hiểu để trao cho bạn bất kỳ giấy phép nào hoặc dưới bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Storelli trong các tài liệu.

Bạn thừa nhận rằng bạn không có quyền sở hữu trong các tài liệu. Bạn hiểu thêm và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền hoặc logo nào của Storelli (gọi chung là sở hữu trí tuệ của Stor Storelli) theo bất kỳ cách nào tạo ra ấn tượng rằng các mặt hàng đó thuộc về hoặc được liên kết với bạn , hoặc trừ khi có quy định khác và với sự đồng ý của Storelli.

Trừ khi có quy định khác trên trang web này, sao chép, sao chép, tải lên, Tải xuống, truyền tải hoặc bất kỳ việc sử dụng trang web này hoặc của bất kỳ tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phầnIthout sự cho phép rõ ràng của Storelli, bị cấm. Bất kỳ quyền truy cập trái phép, sử dụng hoặc sao chép trang web này và/hoặc các tài liệu có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật hiện hành và có thể dẫn đến hành động pháp lý.

Cung cấp dịch vụ của Storelli

Storelli tìm cách cung cấp trải nghiệm tốt nhất có thể cho người dùng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của các dịch vụ mà Storelli cung cấp có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn. Là một phần của sự đổi mới liên tục này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Storelli có thể dừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) cho bạn hoặc người dùng nói chung, theo quyết định riêng của Storelli. Storelli có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn, không có thông báo cho bạn nếu, theo quyết định duy nhất và chủ quan của Storelli, bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản sử dụng nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu Storelli vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bạn có thể không được truy cập dịch vụ, chi tiết tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tệp hoặc nội dung nào khác có trong tài khoản của bạn.

Thiết lập tài khoản của bạn??

Để dễ dàng mua hàng từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, bạn có thể quyết định đăng ký với chúng tôi và thiết lập tài khoản với tên người dùng và mật khẩu (tài khoản của bạn). Tất cả thông tin bạn cung cấp phải trung thực. Bạn chịu trách nhiệm về bảo mật mã và mật khẩu truy cập của mình và sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng hoặc sử dụng trái phép Trang web theo mã hoặc mật khẩu truy cập đó. Bạn có thể kết nối trực tiếp với các dịch vụ của chúng tôi mặc dù trang web có địa chỉ email của bạn hoặc bạn có thể đăng ký thông qua Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn đăng ký bằng Facebook hoặc Twitter, bạn cho phép chúng tôi truy cập thông tin của bạn từ dịch vụ đó và lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn cho dịch vụ đó. Bạn phải ít nhất 18 tuổi để thiết lập một tài khoản. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên, tên người dùng và địa chỉ email. Thông tin bạn cung cấp cho Storelli phải tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Xin tham khảo chính sách bảo mật của chúng tôi https://storelli.com/pages/privacy-and-terms Để biết thông tin liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân từ trang web này. ?

Chấm dứt hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn

Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình với Storelli bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của bạn, bằng cách làm theo các bước sau: ** [[Làm thế nào mà người dùng đã đăng ký có thể chấm dứt tài khoản? Hộp kiểm để xóa? Gửi e-mail Storelli? Cần chỉ định ở đây]] **. Kết thúc tài khoản của bạn không chấm dứt bất kỳ nghĩa vụ hiện có nào bạn phải trả cho hàng hóa bạn đã mua trước khi chấm dứt tài khoản của mình.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì và không có thông báo trước. Nếu chúng tôi làm như vậy, điều quan trọng là phải hiểu rằng bạn không có quyền hợp đồng hoặc hợp pháp để tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Storelli có thể từ chối dịch vụ cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn hoặc từ chối dịch vụ, bạn vẫn phải hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ hiện có nào bạn phải trả cho hàng hóa bạn đã mua trước khi chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn hoặc bất kỳ dịch vụ nào chúng tôi cung cấp cho bạn.

Mua từ Storelli

Bằng cách mở một tài khoản và mua các mặt hàng từ Storelli, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi, bao gồm cả việc quản lý các giao dịch mua của bạn và thanh toán cho Storelli. Nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng, chúng tôi có thể hủy tài khoản của bạn.

Tất cả các giao dịch thanh toán được xử lý và điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng và các chính sách khác của Shopify (www.shopify.com). Vui lòng xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện sử dụng trên trang web Shopify. Storelli không chịu trách nhiệm đối với người mua đối với bất kỳ khiếu nại, tổn thất, nguyên nhân hành động hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi hoặc hành động được điều chỉnh bởi các điều khoản của Shopify.

Vận chuyển/hủy bỏ/trả lại

Vui lòng tư vấn https://storelli.com/pages/help Để biết chi tiết về vận chuyển, trả lại và trao đổi.

Liên kết

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các ứng dụng, trang web và các tính năng truyền thông xã hội khác (gọi chung là các trang web trên mạng) không được kiểm soát và/hoặc duy trì bởi Storelli. Truy cập và sử dụng các trang web khác như vậy là có nguy cơ của riêng bạn và chịu bất kỳ Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật nào chi phối các trang web đó. Bằng cách cung cấp các liên kết như vậy, Storelli sẽ không được coi là để chứng thực, đề xuất, phê duyệt hoặc đảm bảo bất kỳ bên thứ ba hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm của họ, hoặc bất kỳ sự kiện, quan điểm, lời khuyên, thông tin, thông tin và/hoặc sản phẩm nào được tìm thấy trên các trang web đó. Storelli không chịu trách nhiệm về nội dung có trên bất kỳ trang web nào như vậy hoặc cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp, có sẵn để mua hoặc quảng cáo trên bất kỳ trang web nào như vậy hoặc cho bất kỳ thiệt hại nào có thể dẫn đến từ đó. Bản quyền trong các tài liệu hoặc thông tin trên các trang web được liên kết được sở hữu bởi các tổ chức khác. Hơn nữa, các trang web khác có thể có chính sách bảo mật hoặc điều khoản sử dụng khác với các trang web và/hoặc có thể cung cấp cho người dùng của họ ít bảo mật hơn trang web. Theo đó, bạn nên xem xét các chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng trên các trang web khác trước khi sử dụng chúng.

Trách nhiệm của bạn

Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp để quét vi -rút máy tính và duy trì sao lưu tất cả dữ liệu và/hoặc thiết bị của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên bất kỳ phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại nào lên trang web.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và thông tin tài khoản và bạn đồng ý rằng bạn sẽ hạn chế quyền truy cập vào thiết bị của mình để tránh tiết lộ như vậy. Bạn đồng ý thêm rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện theo mật khẩu và/hoặc tài khoản của bạn.

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn chỉ chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy tắc, quy định và nghĩa vụ thuế có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn.

Giới hạn trách nhiệm và bảo hành và sử dụng từ chối trách nhiệm

Storelli nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả thông tin và dữ liệu mà nó bắt nguồn trên trang web là chính xác. Tuy nhiên, Storelli không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Trang web này, tất cả nội dung và tài liệu có trên trang web này, tất cả các dịch vụ được cung cấp trên trang web này và tất cả các liên kết hoặc các mục khác liên quan được truyền và phân phối "như là" và ở mức độ tối đa được phép theo luật mà không cần đảm bảo, đại diện và bảo hành của Bất kỳ loại nào, thể hiện hoặc ngụ ý (theo quy định hoặc cách khác), bao gồm, nhưng không giới hạn, trang web và/hoặc các tính năng và chức năng của nó sẽ có sẵn để sử dụng hoặc làm việc như mô tả. Không có đảm bảo, đại diện, bảo hành và/hoặc điều kiện liên quan đến tiêu đề, bảo mật, độ chính xác, chất lượng chấp nhận được, thương mại hoặc thể lực cho một mục đích hoặc sử dụng cụ thể đối với Trang web hoặc tài liệu và nội dung có trong đây. Bất kỳ thông tin nào có trong hoặc trên Webiste này đều có thể được sửa đổi, sửa đổi hoặc cập nhật. Storelli có quyền đình chỉ hoặc rút quyền truy cập vào webiste này mà không cần thông báo bất cứ lúc nào và đến mức tối đa được phép theo luật, không chấp nhận trách nhiệm đối với trang web hoặc dịch vụ không có sẵn.

Trừ khi bị pháp luật cấm, cả Storelli (bao gồm cả cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên) , Trừng phạt, mẫu mực, ngẫu nhiên, hậu quả, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt và/hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác do bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng hoặc truy cập ứng dụng này hoặc từ bất kỳ tài liệu nào có trong đây hoặc từ bất kỳ virus máy tính, trục trặc hoặc lỗi khác.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép giả định Storelli không đảm bảo, bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện về tính chính xác hoặc sự phù hợp cho bất kỳ mục đích nào của nội dung trang web hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này; Và đảm nhận không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với (i) sai lầm hoặc sự không chính xác của nội dung, (ii) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản của bất kỳ bản chất nào từ việc truy cập, sao chép, phân phối và/hoặc sử dụng trang web này, (iii) bất kỳ truy cập trái phép nào Đến, tái tạo, phân phối hoặc sử dụng máy chủ an toàn của Storelli và/hoặc bất kỳ thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính được lưu trữ trên đó, (iv) bất kỳ sự gián đoạn hoặc chấm dứt của trang web, (v) bất kỳ lỗi, virus, ngựa trojan hoặc tương tự Có thể được truyền qua trang web và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, và/hoặc (vi) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung hoặc bất kỳ mất thông tin hoặc dữ liệu truyền tải nào, hoặc thiệt hại là kết quả của việc sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng , Được gửi qua email, truyền tải hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua trang web.

Storelli không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan đến sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ phiên bản lỗi thời nào của các Điều khoản sử dụng này, bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với bất kỳ phiên bản lỗi thời nào của chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bồi thường

Trừ khi bị pháp luật cấm, bạn đồng ý bồi thường cho Storelli, và mỗi phụ huynh, công ty con và thực thể liên kết (gọi chung, các chi nhánh của Stor Storelli) và các đối tác, từ và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, nợ phải trả, thiệt hại, chi phí và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) , hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) vi phạm hoặc vi phạm của bạn đối với bất kỳ đại diện và/hoặc bảo hành nào của bạn được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (ii) sử dụng trang web của bạn; và/hoặc (iii) bất kỳ vi phạm các Điều khoản sử dụng này. Bạn đồng ý rằng các đại diện và bảo đảm của bạn, và nghĩa vụ của bạn để bồi thường cho Storelli, sẽ tồn tại ngoài bất kỳ thuật ngữ nào mà các Điều khoản sử dụng này có hiệu lực.

Truyền thông điện tử

Khi bạn giao tiếp với Storelli bằng điện tử, qua email hoặc nếu không, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử từ Storelli. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin liên lạc (bao gồm, nhưng không giới hạn ở tất cả các thông báo, thỏa thuận và tiết lộ) cung cấp cho bạn bằng điện tử bởi Storelli đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào mà giao tiếp đó được viết. Storelli khuyến khích bạn giữ lại các bản sao thông tin liên quan của riêng bạn; Tuy nhiên, theo yêu cầu bằng văn bản của bạn, Storelli sẽ cung cấp cho bạn một bản sao thông tin bạn cung cấp cho Storelli khi tạo tài khoản của bạn. Vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp thông tin cho Storelli, sự đồng ý của bạn để nhận thông tin từ Storelli, khả năng rút lại sự đồng ý đó và các nghĩa vụ của Storelli, liên quan đến việc duy trì và/hoặc trả lại bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho Storelli. Để yêu cầu một bản sao thông tin bạn cung cấp cho Storelli, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hỗ trợ@storellisports.com

Đối với tất cả các thông tin liên lạc mà bạn thực hiện trực tiếp và/hoặc thông qua trang web, bao gồm nhưng không giới hạn trong phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất và những điều tương tự: (i) bạn sẽ không có quyền bảo mật trong giao tiếp của bạn và Storelli sẽ có Không có nghĩa vụ bảo vệ thông tin liên lạc của bạn khỏi tiết lộ; (ii) Storelli sẽ được tự do sao chép, sử dụng, xuất bản, hiển thị, tiết lộ và phân phối thông tin liên lạc của bạn cho người khác mà không giới hạn; và (iii) Storelli sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, thông tin, nội dung hoặc kỹ thuật dữ liệu có trong giao tiếp của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm và dịch vụ mà Kết hợp thông tin đó, mà không có nghĩa vụ với bạn.

Mua lại kinh doanh

Trong trường hợp Storelli, hoặc một chi nhánh hoặc Storelli tham gia vào việc sáp nhập, mua lại, hợp nhất, tái cấu trúc, tổ chức lại, thanh lý, bán hoặc giao dịch tương tự liên quan đến bất kỳ phần nào trong hoạt động kinh doanh và/hoặc tài sản của nó không hoạt động hoặc tham gia phá sản, mỗi người dùng đều thừa nhận và đồng ý rằng trang web, tất cả dữ liệu được thu thập trên trang web (bao gồm thông tin cá nhân vẫn thuộc sở hữu, quyền giám hộ hoặc kiểm soát của chúng tôi) và bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Chính sách bảo mật này có thể được bao gồm trong tài sản của và/hoặc chuyển giao theo giao dịch đó và bất kỳ người mua hoặc người kế nhiệm nào (hoặc bên thứ ba thông qua phá sản) của Storelli có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân như được quy định trong Chính sách bảo mật này. Nếu điều đó xảy ra, một thông báo sẽ được đăng lên hiệu ứng đó trên Trang web và/hoặc thông báo sẽ được cung cấp bởi bất kỳ phương tiện truyền thông hoặc phương thức liên hệ nào khác theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến trang web này hoặc bất kỳ chính sách nào được nêu trong các Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hỗ trợ@storellisports.com.

CVi phạm Opyright - Chính sách thông báo và hạ gục

Storelli coi trọng sở hữu trí tuệ và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và sẽ xóa các tài liệu trên trang web của mình để vi phạm bản quyền của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền của bạn đã bị xâm phạm bởi tài liệu có trên trang web này, bạn có thể thông báo cho Storelli bằng văn bản như sau:

Địa chỉ: Storelli Sports, Inc.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?18 Bridge Street, 4i

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Brooklyn, NY 11201

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Số điện thoại: 212 810 6670

Địa chỉ thư điện tử: [email protected]

Trong thông báo của bạn, bạn phải bao gồm những điều sau:

  1. một chữ ký vật lý hoặc điện tử của chủ sở hữu của một quyền độc quyền đang bị xâm phạm hoặc của một người được phép hành động thay mặt cho chủ sở hữu đó;
  2. Xác định (các) công việc có bản quyền (được) bị cáo buộc bị xâm phạm;
  • Xác định các tài liệu đang gây ra hành vi xâm phạm và sẽ được loại bỏ, cùng với đủ thông tin để cho phép Storelli xác định vị trí các vật liệu đó;
  1. thông tin liên lạc (e., Tên, địa chỉ, địa chỉ email) đủ để cho phép Storelli liên hệ với bạn;
  2. Một tuyên bố về hiệu ứng rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc phàn nàn về việc sử dụng tài liệu không được chủ sở hữu của bản quyền, đại lý hoặc luật pháp của nó; và
  3. Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt khai man, rằng bên phàn nàn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc bị vi phạm.

Kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ

Phần mềm từ hoặc liên quan đến trang web này (phần mềm trực tuyến) có thể phải tuân theo các kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ hoặc kiểm soát xuất khẩu của các quốc gia khác từ nơi bạn truy cập trang web. Không có phần mềm nào có thể được tải xuống từ Trang web hoặc xuất khẩu hoặc xuất khẩu lại vi phạm luật xuất khẩu của Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác, nếu có. Tải xuống hoặc sử dụng phần mềm là rủi ro duy nhất của bạn.

Tranh chấp và luật điều chỉnh

USE của trang web này và các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang New York của Hoa Kỳ, mà không liên quan đến xung đột của các điều khoản pháp luật. Trong trường hợp bất kỳ phần nào của các Điều khoản sử dụng này được coi là không thể thực thi, bất hợp pháp hoặc vô hiệu bởi một tòa án có thẩm quyền có thẩm quyền, trong bất kỳ quyền tài phán nào vì bất kỳ lý do nào, trừ khi bị thu hẹp bởi việc xây dựng, một phần của các Điều khoản sử dụng này sẽ Chỉ có thẩm quyền, được hiểu như là phần không hợp lệ, bị cấm hoặc không thể thực hiện được đã được xây dựng hẹp hơn để không hợp lệ, bị cấm hoặc không thể thực hiện được Để sửa đổi phần đó của các Điều khoản sử dụng này trong phạm vi cần thiết để thực hiện phần đó của các Điều khoản sử dụng này có thể được thi hành trong khu vực tài phán đó, và phần đó sau đó sẽ được áp dụng ở dạng sửa đổi đó trong phạm vi quyền hạn đó). Nếu, bất chấp những điều đã nói ở trên, bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được giữ là không hợp lệ, bị cấm hoặc không thể thực thi trong bất kỳ quyền tài phán nào vì bất kỳ lý do nào, như vậy, đối với quyền tài phán đó, chỉ không hiệu quả trong phạm vi của sự vô số đó, Cấm hoặc không thể thực thi, mà không làm mất hiệu lực các điều khoản còn lại được quy định trong các Điều khoản sử dụng này. Không xây dựng, sửa đổi hoặc vô hiệu hóa của bất kỳ phần nào của Điều khoản sử dụng sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng, tính hợp lệ hoặc khả năng thực thi của phần đó trong bất kỳ khu vực tài phán nào khác. Không có sự từ bỏ nào bởi Storelli về bất kỳ thuật ngữ hoặc điều kiện nào của các Điều khoản sử dụng này sẽ được coi là từ bỏ tiếp tục hoặc tiếp tục của điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều kiện hoặc điều kiện nào khác Điều khoản sử dụng sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào như vậy.

Ngoại trừ nơi bị pháp luật cấm, như một điều kiện bạn nhấp vào việc chấp nhận các Điều khoản sử dụng này và/hoặc truy cập và/hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng (1) bất kỳ và tất cả các tranh chấp và nguyên nhân của hành động phát sinh hoặc kết nối với điều này Trang web sẽ được giải quyết riêng lẻ, mà không cần phải dùng đến bất kỳ hình thức hành động tập thể nào, và chỉ bằng cách phân xử trọng tài cuối cùng và ràng buộc ở New York trong vòng một năm kể từ ngày nguyên nhân của hành động phát sinh (hoặc, nếu nhiều nguyên nhân của hành động có liên quan, từ ngày là nguyên nhân đầu tiên của hành động phát sinh), với trọng tài như vậy được thực hiện theo các quy tắc phổ biến sau đó của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ; và (2) phán quyết về phán quyết trọng tài đó có thể được đưa vào bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. Trừ khi bị pháp luật cấm, không có trọng tài nào được đưa ra theo đây sẽ được tham gia vào bất kỳ hành động hoặc trọng tài nào khác.

Các quy tắc quản lý trọng tài là khác với các quy tắc tại tòa án. Trọng tài không liên quan đến một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn và xem xét bị hạn chế, nhưng một trọng tài có thể trao các thiệt hại tương tự như một tòa án. Trừ khi có thể được cung cấp trong giao thức quy trình đúng hạn của người tiêu dùng cho phép người tiêu dùng nộp đơn yêu cầu bồi thường nhất định tại tòa án yêu cầu nhỏ, bạn hiểu rằng bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, bạn đang từ bỏ quyền xét xử tại tòa án, có hoặc không có Một bồi thẩm đoàn.?

Trừ khi bị pháp luật cấm, trong mọi trường hợp, bạn sẽ được phép nhận giải thưởng và bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng trang web, bạn từ bỏ tất cả các quyền để yêu cầu, trừng phạt, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào khác (bao gồm cả nhân và/hoặc/hoặc Tăng thiệt hại và/hoặc phí luật sư và chi phí tòa án) cho bất kỳ tranh chấp hoặc nguyên nhân nào của hành động mà bạn có thể có liên quan đến toàn bộ hoặc một phần của trang web này, và/hoặc nội dung và/hoặc các tài liệu.

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đã đồng ý từ bỏ quyền phục hồi bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Tuy nhiên, nếu sự từ bỏ đó được coi là không thể thực thi, dù sao, bạn, mặc dù có bất cứ điều gì trái ngược được quy định trong các Điều khoản sử dụng này hoặc nếu không, bạn đồng ý rằng sự phục hồi của bạn đối với bất kỳ và tất cả , trừ khi bị pháp luật cấm, bị giới hạn trong chi phí tự trả thực tế của bạn phát sinh, không bao gồm phí luật sư và chi phí tòa án.

Mặc dù có bất cứ điều gì ngược lại trong các Điều khoản sử dụng này, Storelli bất cứ lúc nào cũng có thể tìm kiếm sự phù hợp hoặc phù hợp khác đối với bạn và/hoặc chống lại những người khác, ở bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào ở bang New York và/hoặc trong bất kỳ Tòa án được Storelli lựa chọn, trong trường hợp Storelli tin rằng có vi phạm, hoặc vi phạm bị đe dọa, có thẩm quyền đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Storelli và trong trường hợp đó, bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền của tòa án như vậy .


Bánh quy