Chúng tôi xây dựng thiết bị vũ trang bạn với sức mạnh bên trong và bên ngoài
Để thực hiện và thưởng thức trò chơi đầy đủ nhất. - Claudio Storelli, người sáng lập

Trên báo chí: Tạp chí Forbes

Về giá trị của mũ trong bóng đá

Chỉ trên storelli.com