Nh / Sng massage b? g?

nhà cái mới Sng massage b? g?

$ 249,99

Sng massage Storelli cung c?p massage m? sau cu?i cng cho ?au nh?c v lm vi?c qu s?c. Sng massage c th? ?i?u ch?nh 3 t?c ?? khc nhau (1600 vng / pht, 2200 vng / pht, 3000 vng / pht) v 3 ch? ?? lm vi?c (kh?i ??ng, c?, th?t l?ng). M?t massage ty ch?nh k?t h?p t?c ?? v p l?c tay ?? h? tr? ph?c h?i v ch?a b?nh. M?t kh?u sng massage c th? gip gi?m ?au, th? gi?n c? b?p ch?t ch? v ???c s? d?ng ?? lm nng tr??c khi ho?t ??ng.

+
-
  • V?n chuy?n Hoa K? mi?n ph
  • L?i nhu?n d? dng 30 ngy